Acatist către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului

alcătuit de ierod. Grigorie Benea

După obişnuitul început se zice:

 Condacul 1:

Pe sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului în vechime şi aceste părţi le-au luminat prin nevoinţele şi luptele lor, pe aceştia toţi să-i lăudăm şi noi acum după cuviinţă. Şi să le cântăm lor ca unora ce pururea se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru noi, zicându-le aşa: Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Icosul 1: 

Minunat s-a slăvit întru voi, sfinţilor Apusului, numele cel întru totul sfânt al Mântuitorului nostru Hristos. Că privind viaţa şi faptele voastre cele spre mântuire, popoarele Apusului s-au învăţat să se închine Dumnezeului celui Adevărat şi să vă cinstească pe voi cu bucurie, zicând:

Bucuraţi-vă, apostoli şi mucenici, cuvioşi şi episcopi, că voi sunteţi lauda şi bucuria întregului Apus;

Bucuraţi-vă, că voi înaintea tuturor sunteţi roada cea mai de preţ a acestor locuri;

Bucuraţi-vă, că sângele vostru sfânt a spălat toată întinăciunea păgânească;

Bucuraţi-vă, că prin învăţături pline de putere poporul din neştiinţă l-aţi scos;

Bucuraţi-vă, că în întunericul acelor vremuri aţi strălucit ca nişte faruri prealuminate;

Bucuraţi-vă, că v-aţi arătat înaintea lumii întregi povăţuitori nemincinoşi pe calea mântuirii;

Bucuraţi-vă, că prin aceasta sunteţi părinţi în Hristos pentru toate neamurile Apusului;

Bucuraţi-vă, că până acum vă rugaţi neîncetat pentru ele în ceruri;

Bucuraţi-vă, că voi mai ales sunteţi nădejdea cea tare a acestor locuri;

Bucuraţi-vă, că întru voi se laudă toţi credincioşii apuseni;

Bucuraţi-vă, că pe aceştia îi învăţaţi să aducă lui Dumnezeu dreaptă cinstire;

Bucuraţi-vă, că întreg Apusul îl chemaţi la pocăinţă şi întoarcere la Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 2-lea:

Şi pământurile Apusului s-au învrednicit de minunaţii Apostoli ai lui Dumnezeu, care cu râvnă nestinsă au propovăduit peste tot vestea cea bună a mântuirii neamului nostru. Iar prin aceştia popoarele Apusului s-au născut pentru întâia dată la Hristos şi au început să-I cânte Lui ca Unui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul al 2-lea:

Luminători ai Apusului s-au făcut prin truda lor cea neobosită Sfinţii Apostoli. Că ei puterea cea întunecată a vrăjmaşului au socotit-o întru nimic, şi cu neînfricare au răspândit lumina lui Hristos pretutindeni. Pentru aceasta au şi mărturisit încă până la sânge adevărul şi s-au învrednicit să audă din gura tuturor cântări de laudă ca acestea:

Bucuraţi-vă, Apostoli ai lui Hristos, care v-aţi nevoit să duceţi vestea cea bună în pământurile Apusului;

Bucuraţi-vă, că voi mai întâi sunteţi părinţii şi ocrotitorii acestor locuri;

Bucuraţi-vă, aşadar, Sfinţilor Petru şi Pavel, mai-marii Apostolilor, că aţi întemeiat cea dintâi Biserică în Apus;

Bucuraţi-vă, că prin voi Roma păgână a început a aduce jertfă curată Adevăratului Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, că nu v-aţi spăimântat de toată înfricoşarea şi prigoana necredincioşilor;

Bucuraţi-vă, că până la urmă credinţa voastră în Hristos aţi pecetluit-o cu însuşi sângele vostru;

Bucură-te, apoi, Sfinte Iacove, Apostole, fiule al lui Zevedeu, care ai luminat pământurile Spaniei;

Bucură-te, că moaştele tale odihnesc până azi în acele părţi, aducând tuturor mângâieri;

Bucură-te şi tu, Sfinte Apostole Simon Zelotul, care în Britania ai dus credinţa în Hristos cel înviat;

Bucură-te, că asemenea celorlalţi Apostoli şi tu ai primit moarte pentru viaţa cea veşnică;

Bucură-te, Sfinte Aristobul, care Sfântului Simon i-ai urmat în propovăduire;

Bucură-te, că ai ajuns cel dintâi episcop al Britaniei şi mucenic al lui Hristos;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 3-lea:

Lăsat-au Apostolii Domnului, în locurile pe care le-au luminat, ucenici şi urmaşi vrednici, care cu nimic nu au fost mai prejos părinţilor lor, ci întru totul le-au urmat în râvnă şi-n lucrare. Că ei prin pilda vieţii lor popoarele cele păgâne le-au ridicat de la slujirea idolească şi le-au adus la închinarea Singurului Dumnezeu, învăţându-le să-I cânte Acestuia neîncetat: Aliluia!

 Icosul al 3-lea:

Să cântăm şi noi într-un glas tuturor celor ce s-au învrednicit a fi următori Sfinţilor Apostoli, care lucrarea acelora au dus-o mai departe şi pământul Apusului l-au sfinţit prin cuvintele şi sângele lor; şi să le zicem lor, ca unora ce până azi se roagă pentru noi înaintea tronului lui Dumnezeu, unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, toţi cei ce v-aţi arătat minunaţi ucenici ai ucenicilor lui Hristos;

Bucuraţi-vă, că alături de părinţii voştri v-aţi nevoit cu râvnă pentru luminarea Apusului;

Bucură-te, aşadar, între ei toţi, Sfinte Clement, că mai-marele Apostolilor te-a sfinţit episcop al Romei;

Bucură-te, că turma cea încredinţată ţie ai păstorit-o cu deplină înţelepciune şi vrednicie;

Bucură-te, apoi, Sfinte Ignatie, episcop de Antiohia, că şi tu ai primit hirotonia din mâinile Sfântului Petru;

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, că scrierile tale ne sunt de mare mângâiere până în ziua de astăzi;

Bucură-te, că mucenicia ta cea slăvită este pentru toţi pildă de bărbăţie şi vitejie în faţa morţii;

Bucură-te şi tu, Sfinte Iustin, filosofule, că prin cărţile tale ai întărâtat mânia vrăjmaşilor lui Hristos;

Bucură-te, că neîndurând înţelepciunea ta cea dumnezeiască, aceştia te-au mucenicit în arenele Romei;

Bucură-te, apoi, Sfinte Irineu, episcop de Lyon, că din Asia Mică ai ajuns să luminezi pământurile Galiei;

Bucură-te, că prin scrierile tale de-Dumnezeu-însuflate ai luptat neîncetat împotriva tuturor eresurilor;

Bucură-te, că pentru aceasta toţi creştinii te cinstesc ca pe un mare stâlp şi Părinte al Bisericii;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 4-lea:

Cântare de laudă să aducem acum tuturor celor ce în pământurile Apusului au pătimit pentru Hristos până la sânge, şi prin bărbăţia lor moartea au biruit; iar lui Dumnezeu, Cel ce i-a întărit pe ei în chinuri şi munci mai presus de minte, să-I cântăm cu toţii neîncetat, zicând: Aliluia!

 Icosul al 4-lea:

Sângele vostru, cinstiţilor mucenici, cu bucurie l-aţi vărsat pentru Împăratul Hristos, şi Lui v-aţi adus jertfă bineprimită. Iar neamurile Apusului văzând răbdarea voastră cea negrăită, au înţeles că Însuşi Dumnezeul slavei locuia întru voi, şi minunându-se de una ca aceasta au început să vă cânte vouă cu credinţă aşa:

Bucuraţi-vă, Tatiana şi Anastasia, împreună cu Sofia şi cu cele trei fiice ale ei;

Bucuraţi-vă, Cecilia şi Agnia, care v-aţi arătat femei fără seamăn în vitejie;

Bucuraţi-vă, Lavrentie, Arhidiacone, împreună cu Sebastian, slăvitul mucenic;

Bucuraţi-vă, bunilor biruitori, că voi prin pătimirile voastre cele cumplite aţi sfinţit Roma păgână;

Bucuraţi-vă, apoi, toţi cei ce întreg pământul Apusului l-aţi umplut de luptele voastre;

Bucuraţi-vă, Agata şi Lucia, muceniţe slăvite, că în Italia bine v-aţi nevoit;

Bucuraţi-vă, Valentin şi Ianuarie, episcopi prealuminaţi, că învăţătura voastră aţi pecetluit-o cu sânge;

Bucură-te, apoi, Cipriane, ierarhe, împreună cu Perpetua şi Felicita, şi cu toţi cei ce s-au jertfit pentru Hristos în pământurile Africii;

Bucură-te, Mavrichie, mucenic minunat, că alături de ostaşii tăi în Elveţia ai stat neînfricat în faţa morţii;

Bucură-te, Vichentie, diacone, că Spania ai sfinţit-o prin chinurile tale cele înfricoşătoare;

Bucură-te, Alban, viteaz luptător, că te-ai adus cea dintâi jertfă curată a Britaniei către Dumnezeul cel Adevărat;

Bucură-te, Ursula, mireasă a lui Hristos, care cu sângele tău ai spălat pământul Germaniei;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

  Condacul al 5-lea:

Văzând vrăjmaşul mântuirii noastre că nu poate birui credinţa ucenicilor lui Hristos prin chinuri şi prigoniri fără seamăn, a abătut asupra lor mulţime de învăţători şi dascăli mincinoşi, care prin înşelăciune au dus poporul cel credincios în rătăcire. Dar împotriva unora ca aceştia s-au ridicat Părinţi desăvârşiţi, mari în cuvânt şi-n faptă, care cu înţelepciunea Duhului Sfânt au biruit tot eresul, şi pe oameni i-au învăţat să aducă dreaptă cinstire lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!

 Icosul al 5-lea:

Pe neînfricaţii mărturisitori ai credinţei celei ortodoxe, care în pământurile Apusului cu vitejie au luptat pentru adevăr, şi prin nevoinţele lor cele multe minciuna din rândul poporului lui Hristos au stârpit-o, pe aceştia toţi să-i lăudăm şi noi acum cu bucurie, şi să le cântăm lor ca unor aleşi ai Preamilostivului Dumnezeu, zicând:

Bucură-te, Sfinte Osie de Cordoba, că în fruntea celui dintâi sobor a-toată-lumea ai stat;

Bucură-te, Sfinte Ilarie, episcop de Poitiers, că şi tu ai apărat cu neînfricare dreapta credinţă;

Bucură-te, că pentru aceasta din mâinile hulitorilor arieni nenumărate prigoniri şi chinuri ai răbdat;

Bucură-te, apoi, Ambrozie, ierarhe, că oraşul Milanului l-ai păstorit cu înţelepciunea ta cea dumnezeiască;

Bucură-te, că prin cuvântările şi scrierile tale ai întors mulţime de oameni la Hristos;

Bucură-te şi tu, Augustine, fericite, că pentru rugăciunile maicii tale, Monica, Dumnezeu te-a întors din calea pierzării;

Bucură-te, că ai ajuns episcop preaînţelept şi mare luptător împotriva ereticilor;

Bucură-te, apoi, Ieronime, cuvioase, că prin scrierile tale cele multe ai luminat pământurile Apusului;

Bucură-te, Sfinte Leon, papă al Romei, că la soborul din Calcedon în chip minunat ai luptat pentru credinţa ortodoxă;

Bucură-te, că având lumină de la Dumnezeu, poporul cel încredinţat ţie l-ai povăţuit neabătut pe calea mântuirii;

Bucură-te, Sfinte Martin, papă neînfricat, că împreună cu Sfântul Maxim aţi mărturisit până la moarte adevărul;

Bucură-te, că pentru dreapta credinţă aţi îndurat cu bucurie toate chinurile împăratului celui răucredincios;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 6-lea:

Sfârşindu-se prin rânduiala lui Dumnezeu şirul prigoanelor celor cumplite, nu s-a sfârşit şi şirul mucenicilor lui Hristos. Căci cei ce până atunci în chip văzut îşi vărsaseră sângele pentru credinţă, au început să se jertfească în chip nevăzut pentru ea, răstignindu-şi prin post şi prin lacrimi toate poftele cele rele. Pentru aceasta s-au şi făcut ca nişte îngeri în trup şi s-au învăţat să-I aducă lui Dumnezeu neîncetat cântarea: Aliluia!

 Icosul al 6-lea:

Şi pământurile Apusului au rodit bărbaţi şi femei desăvârşiţi în sfinţenie, care prin nevoinţele lor cele mai presus de fire au câştigat bucuriile cele nepieritoare ale Raiului, şi tuturor pildă nemincinoasă pe calea mântuirii s-au făcut. Iar noi să le cântăm mai întâi celor ce au strălucit în pământurile Galiei, întemeind viaţa călugărească în acele părţi, şi să le zicem cu bucurie aşa:

Bucură-te, Sfinte Martin, că tu mai întâi dintre toţi apusenii te-ai învrednicit să guşti dulceaţa vieţii călugăreşti;

Bucură-te, că urmând ţie mulţime de credincioşi au ales să lepede slava trecătoare a lumii acesteia;

Bucură-te, că strălucind prin darul facerii de minuni ai ajuns episcop de Tours şi mare ocrotitor al Apusului;

Bucură-te, apoi, Sfinte Ioan Casian, că împreună cu prietenul tău Gherman te-ai adăpat din învăţătura părinţilor pustiei;

Bucură-te, că prin scrierile tale cele minunate te-ai făcut adevărat începător al vieţii călugăreşti în Apus;

Bucură-te, Sfinte Honorat, că în insula Lerins ai întemeiat cea mai vestită mănăstire din Galia;

Bucură-te, că în ea s-a nevoit mulţime nenumărată de sfinţi, prin care Galia a ajuns Tebaida Apusului;

Bucură-te, aşadar, împreună cu Ilarie şi Evherie, cu Chesarie şi Vichentie, şi cu mulţi alţi călugări sfinţiţi;

Bucură-te, apoi, Sfinte Grigorie de Tours, că neîncetat te-ai nevoit pentru slava sfinţilor din pământurile tale;

Bucură-te, Sfinte Gherman, episcop de Auxerre, care prin darurile tale ai luminat Britania şi Galia;

Bucură-te, că pe Genevieva, cuvioasa, ai binecuvântat-o de mică spre viaţa pustnicească;

Bucură-te, că aceasta s-a arătat apoi preaputernică ocrotitoare a Parisului prin rugăciunile ei;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 7-lea:

Izvorând din pământurile Galiei ca dintr-o fântână preacurată şi limpede, viaţa călugărească s-a răspândit peste tot în Apus, şi în toate neamurile a rodit părinţi cuvioşi plini de virtute, care cu glas curat şi cu mulţumitoare inimă au cântat lui Dumnezeu, pentru ei şi pentru lumea întreagă, zicând: Aliluia!

 Icosul al 7-lea:

Să-i lăudăm acum toţi într-un glas pe cei ce s-au nevoit pentru Hristos în pământurile Britaniei şi ale Italiei, şi prin luptele lor s-au făcut părinţi luminaţi ai vieţii călugăreşti şi apostoli ai acelor locuri, şi să le cântăm lor ca unor preaminunaţi biruitori în lupta cu puterile vrăjmaşului, zicându-le aşa:

Bucură-te, Sfinte Ninian, că la picioarele Sfântului Martin ai deprins toată viaţa călugărească;

Bucură-te, că ajungând desăvârşit în sfinţenie te-ai făcut luminător al Scoţiei, pământul tău de naştere;

Bucură-te, apoi, Sfinte Patrick, minunatule propovăduitor, că prin râvna ta cea dumnezeiască pământul Irlandei l-ai adus la Hristos;

Bucură-te, că prin aceasta te-ai făcut părinte al neamului irlandez, pentru care până azi te rogi neîncetat;

Bucură-te, că mulţime nenumărată de ucenici ţi-au urmat pe căile sfinţeniei;

Bucură-te, între ei toţi, Brigid, cuvioaso, că prin dragostea ta cea nespusă te-ai făcut maica întregii Irlande;

Bucură-te şi tu, Sfinte David, episcop prealuminat, că în Ţara Galilor ai întemeiat mănăstiri nenumărate;

Bucură-te, că pentru aceasta poporul britan te cinsteşte până azi ca pe un ocrotitor al lui înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Benedict, mare nevoitor, că pământul Italiei s-a luminat văzând viaţa ta cea nepământească;

Bucură-te, că prin rânduiala ta cea minunată te-ai făcut adevărat părinte al tuturor călugărilor din Apus;

Bucură-te, apoi, Sfinte Alexie, Omule al lui Dumnezeu, că în cetatea Romei ai trăit în deplină smerenie;

Bucură-te, că pentru darurile tale cele multe lumea întreagă te cinsteşte ca pe un mare cuvios;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 8-lea:

Nu a putut răbda vrăjmaşul mântuirii să vadă popoarele Apusului înălţând toate într-un glas cântare de laudă Adevăratului Dumnezeu, şi pentru aceasta a abătut asupra lor valuri de popoare păgâne şi sălbatice, care cu cruzimea lor au trecut totul prin sabie şi foc. Dar în acele vremuri de mari greutăţi s-au ridicat în Apus propovăduitori luminaţi, cu nimic mai prejos celor dintâi apostoli, care prin râvna lor cea neobosită au întors ispita vrăjmaşului în binecuvântare cerească, şi neamurile cele păgâne le-au născut la Hristos, învăţându-le să-I cânte Lui ca Unui Dumnezeu: Aliluia! 

 Icosul al 8-lea:

 Glas de laudă să aducem acum tuturor celor ce din neamul francilor au câştigat prin nevoinţele lor Raiul, şi cu râvnă au adus mulţime de oameni la Hristos. Că ei strălucind cu darurile cele dumnezeieşti, poporul l-au luminat şi l-au păstorit cu înţelepciune, şi pentru aceasta s-au şi învrednicit să audă din gura tuturor cântări ca acestea:

Bucură-te, Sfinte Remigiu, arhiepiscop minunat, că tu mai întâi te-ai făcut apostol al francilor;

Bucură-te, că mânat de râvnă sfântă l-ai botezat pe Clovis, regele franc, împreună cu mulţime de popor păgân;

Bucură-te, Sfântă Clotilda, femeie minunată, că prin lacrimile tale pe soţul tău l-ai adus la Hristos;

Bucură-te, că împreună cu Sfânta Radegunda şi Sfânta Batilda aţi dat tuturor pildă de soţii şi regine creştine;

Bucură-te, apoi, Sfinte Gherman, episcop al Parisului, că pentru milostenia ta ai fost numit „părintele săracilor”;

Bucură-te, că ai strălucit înaintea lumii întregi prin bunătatea şi blândeţea ta fără margini;

Bucură-te, Sfinte Eligiu, fierar iscusit, că dărnicia ta a îmblânzit inimile cele împietrite ale păgânilor;

Bucură-te, că ajungând episcop de Noyon ai întors mulţime de germani sălbatici la Hristos;

Bucură-te, Sfinte Amand, care în pământurile Ţărilor de Jos ai propovăduit credinţa creştină;

Bucură-te, Sfinte Lambert, că împreună cu ucenicul tău Hubert şi tu te-ai nevoit pentru luminarea acelor locuri;

Bucură-te apoi, Sfinte Leger, episcop viteaz, că nu te-ai sfiit să mustri fărădelegile regelui şi ale supuşilor lui;

Bucură-te, că pentru aceasta în fel şi chip ai fost chinuit, şi până la urmă ai primit moarte mucenicească;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 9-lea:

Văzându-se păstorii Apusului covârşiţi de mulţimea neamurilor păgâne, cu înţelepciune au socotit să meargă să le cucerească ei pentru Hristos. Iar pentru aceasta au trimis oameni luminaţi de Dumnezeu şi desăvârşiţi în virtute, care luptând cu neînfricare, întunericul păgânătăţii l-au biruit şi s-au făcut părinţi în Hristos pentru multe neamuri, împreună cu care au şi cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea:

Prin Grigorie, minunatul papă al Romei, şi prin Augustin, călugărul cel credincios, poporul englez mai întâi dintre neamurile germane s-a născut la viaţa cea nouă şi a adus jertfă curată lui Hristos mulţime de sfinţi. Cărora să le cântăm şi noi acum cu bucurie, ca unora ce s-au făcut vrednici de Împărăţia cerurilor şi de cinstirea lumii întregi, şi să le zicem aşa:

Bucură-te, mai întâi, Sfinte Grigorie, mare patriarh, că în deplină înţelepciune ai păstorit pământurile Apusului;

Bucură-te, că arzând de râvnă pentru Hristos te-ai nevoit să aduci popoarele păgâne la credinţă;

Bucură-te, că pentru aceasta pe Sfântul Augustin l-ai trimis propovăduitor, şi împreună cu el eşti numit până azi „apostolul englezilor”;

Bucură-te apoi, Sfinte Augustin, că ai născut poporul englez la Hristos, botezându-l pe regele lor Ethelbert;

Bucură-te, că ajungând arhiepiscop de Canterbury, împreună cu ucenicii tăi ai început încreştinarea întregii Anglii;

Bucuraţi-vă, aşadar, Paulin, Birin şi Felix, apostoli minunaţi, că voi v-aţi făcut părinţi ai englezilor în Hristos;

Bucuraţi-vă, Oswald, Edwin şi Sigebert, regi mucenici, care aţi apărat până la sânge credinţa creştină;

Bucuraţi-vă, Aidan, Chad şi Botolf, părinţi cuvioşi, că în pământurile Angliei aţi întemeiat viaţa călugărească;

Bucuraţi-vă, Teodor, Wilfrid şi Ioan, episcopi preaînţelepţi, că prin voi Biserica Angliei a ajuns plină de slavă;

Bucuraţi-vă, Hilda, Mildred şi Audrey, sfinte maici, că prin nevoinţele voastre aţi întrecut pe mulţi dintre bărbaţi;

Bucuraţi-vă, între toţi sfinţii englezi, Cuthbert, mare făcătorule de minuni, şi Guthlac, părinte al pustiei;

Bucură-te şi tu, Beda, cuvioase, călugăr înţelept, că toată viaţa ţi-ai închinat-o scrierilor sfinte;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 10-lea:

Şi pământurile Spaniei s-au învrednicit de propovăduitori şi episcopi minunaţi, care prin truda lor cea neobosită au adus poporul cel păgân la Hristos şi pe eretici i-au întors la dreapta credinţă, şi pe toţi i-au chemat să aducă slavă şi cinste Adevăratului Dumnezeu şi să-I cânte cu mulţumire mereu: Aliluia!

 Icosul al 10-lea:

Pe cei ce în Spania au mărturisit în chip luminat dreapta credinţă în Mântuitorul Hristos, şi pentru ea au luptat până la moarte, pe toţi aceştia să-i cinstim şi noi acum după vrednicie. Şi să le aducem lor cântări de laudă, ca unora ce întunericul minciunii l-au risipit şi biruitor au făcut adevărul, zicându-le cu bucurie aşa:

Bucură-te, Sfinte Martin, arhiepiscop de Braga, că prin râvna ta poporul suevilor l-ai adus la dreapta credinţă;

Bucură-te, că pentru aceasta şi pentru multe altele eşti socotit până azi luminător şi părinte al acelor locuri;

Bucură-te, apoi, Sfinte Hermenegild, că din neamul vizigoţilor tu mai întâi ai mărturisit credinţa cea ortodoxă;

Bucură-te, că pentru aceasta încă şi moarte ai răbdat, înfruntându-l pe tatăl tău, regele răucredincios;

Bucură-te, Sfinte Leandru, că prin lucrarea ta vizigoţii au lepădat erezia ariană;

Bucură-te, că ajungând episcop de Sevilla, cu multă înţelepciune te-ai nevoit pentru binele păstoriţilor tăi;

Bucură-te, că în aceasta ai fost ajutat şi de fraţii tăi după trup, Sfinţii Fulgentie şi Florentina;

Bucură-te şi tu, Sfinte Isidor, că eşti al patrulea şi cel mai cinstit fiu al acestei familii preasfinte;

Bucură-te, că pe scaunul Sevillei urmaş fratelui tău ai fost, şi te-ai arătat călăuzitor neînşelat pe calea mântuirii;

Bucură-te, că prin nenumăratele tale scrieri lumea ai luminat şi eşti socotit până azi Părinte al Bisericii;

Bucură-te, apoi, Sfinte Ildefons, arhiepiscop de Toledo, că ucenic Sfântului Isidor şi înţelept păstor te-ai arătat;

Bucură-te, că arzând de dragoste pentru Preacurata Maică a Domnului, ai apărat în scris pururea-fecioria ei;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 11-lea:

Strălucit-a lumina lui Hristos şi în pământurile cele neprimitoare ale germanilor, că Dumnezeul slavei a chemat toate popoarele la slujirea Lui. Pentru aceasta să-I cântăm Celui ce cu milostivirea Sa cea necuprinsă a mântuit din stricăciune neamul omenesc, şi să ne închinăm Lui ca Unui Dumnezeu, zicând: Aliluia!

 Icosul al 11-lea:

Pe propovăduitorii cei minunaţi, cei răsăriţi din neamul irlandezilor şi al englezilor, care mulţime de popoare au luminat, şi prin râvna şi înţelepciunea lor s-au arătat a fi de o cinste cu Sfinţii Apostoli, pe aceştia să-i cinstim acum după cuviinţă şi să le cântăm ca unora care au adus lui Hristos roadă nenumărată de popor păgân, zicându-le aşa:

 

Bucură-te, mai întâi, Sfinte Columba, irlandez minunat, că prin râvna ta ai luminat pământurile Scoţiei;

Bucură-te, că întemeind vestita mănăstire din Iona, te-ai făcut apostol şi părinte al picţilor celor păgâni;

Bucură-te şi tu, Sfinte Columban, că plecând din Irlanda ai ajuns propovăduitor neînfricat la multe neamuri;

Bucură-te, că ai întemeiat multe mănăstiri în Apus, şi ai aşezat în ele rânduială după învăţătura părinţilor pustiei;

Bucură-te, că fără şovăială ai mustrat nelegiuirile episcopilor şi dregătorilor nevrednici, pentru care nenumărate prigoane ai răbdat;

Bucură-te, apoi, Sfinte Gall, că te-ai învrednicit să fii ucenic al Sfântului Columban şi apostol iubit al Elveţiei;

Bucură-te şi tu, Sfinte Clement, englez preaînţelept, că pe Hristos L-ai propovăduit în rândul păgânilor sălbatici;

Bucură-te, că pentru râvna ta cea aprinsă porţi până azi numele de „Apostol al Frisiei”;

Bucură-te apoi, Sfinte Bonifatie, că alături de Sfântul Clement ai dus vestea cea bună în pământurile Germaniei;

Bucură-te, că prin tine şi prin ucenicii tăi sfinţi, Dumnezeu a rânduit să aducă la Sine întreg poporul german;

Bucură-te, că având binecuvântarea sfântului papă Zaharia, te-ai nevoit să îndrepţi nelegiuirile Bisericii france;

Bucură-te, că ţi-ai încununat sfânta lucrare cu cununa muceniciei, pe care ai primit-o la adânci bătrâneţi;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 12-lea:

Neamurile cele cumplite de la miazănoapte au fost cele din urmă roade pe care poporul cel dreptcredincios din Apus le-a adus Dumnezeului celui Adevărat. Că luminându-se cu dreapta credinţă, poporul vikingilor a început să se închine cu râvnă Mântuitorului Hristos, şi să-I cânte Lui cu glas minunat, zicând: Aliluia!

 Icosul al 12-lea:

Cu laude să-i cinstim pe toţi cei ce în Apus au strălucit în vremurile de către sfârşit şi s-au făcut prin nevoinţele lor moştenitori Raiului. Că unii şi mucenicie au răbdat pentru Hristos, iar alţii L-au propovăduit în faţa păgânilor cu neînfricare. Pentru aceasta să le cântăm lor după vrednicie zicând:

Bucuraţi-vă, toţi cei ce în pământurile Iberiei aţi pătimit moarte din mâna agarenilor celor necredincioşi;

Bucuraţi-vă, între ei, Evloghie şi Gheorghe, că împreună cu mulţi alţii cu sângele vostru aţi sfinţit oraşul Cordobei;

Bucuraţi-vă, apoi, toţi cei ce în Irlanda şi Anglia aţi răbdat mucenicie din mâna sălbaticilor vikingi;

Bucuraţi-vă, că pentru jertfa voastră Dumnezeu a întors poporul care vă prigonea la credinţa în El;

Bucură-te, între toţi noii mucenici, Edmund, rege slăvit, că prin chinurile tale ai ajuns mare ocrotitor al Angliei;

Bucură-te, apoi, Sfinte Ansgar, că tu mai întâi L-ai binevestit pe Hristos în rândul vikingilor;

Bucură-te, că ai ajuns episcop de Hamburg şi eşti până azi cinstit ca „Apostol al Nordului”;

Bucură-te şi tu, Sfinte Olaf, viteazule, că fiind viking de neam te-ai adus jertfă curată lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai ajuns rege creştin al Norvegiei, şi pentru credinţa ta cea neclintită ai fost omorât de păgâni;

Bucură-te, Sfinte Sigfrid, că prin luptele tale ai luminat pământul Suediei şi pe regele păgân l-ai adus la Hristos;

Bucură-te, apoi, Dunstan, arhiepiscop de Canterbury, că prin înţelepciunea şi blândeţea ta ai ajuns părinte iubit al întregii Anglii;

Bucură-te, că l-ai uns rege pe Sfântul Edward, nevinovatul mucenic, ale cărui moaşte aduc mângâiere creştinilor ortodocşi până astăzi;

Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care în pământurile Apusului aţi mărturisit dreapta credinţă!

 Condacul al 13-lea:

Celui ce pe sfinţii Săi i-a chemat din tot pământul şi de la marginile lumii i-a adunat pe cei plăcuţi Lui, lui Dumnezeu, Cel slăvit în Sfânta Treime, să-I cântăm şi noi acum cu mulţumire. Că El prin Ioan, alesul Său, pe sfinţii cei vechi ai Apusului i-a descoperit nouă în vremurile acestea din urmă, spre bucuria şi mângâierea noastră. Pentru aceasta, dar, şi pentru toate celelalte, să-I mulţumim Lui ca unui Dumnezeu al nostru preaiubit, şi să I ne închinăm în glas de laudă zicând: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

Şi iarăşi Icosul 1:Minunat s-a slăvit întru voi… şi Condacul 1:Pe sfinţii care au strălucit

Apoi această

Rugăciune către toţi Sfinţii care au strălucit în pământurile Apusului

O, voi, sfinţilor Apusului, care în vechime aţi mărturisit dreapta credinţă a Mântuitorului Hristos, şi pentru ea aţi luptat încă şi până la moarte; iar prin aceasta v-aţi făcut vrednici de slava cerească şi moştenitori ai vieţii celei veşnice. Înaintea voastră cădem noi acum, nevrednicii voştri urmaşi, şi vă rugăm cu umilinţă: după cum până acum aţi mijlocit cu îndrăzneală înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi, tot la fel vă rugaţi şi acum, sfinţilor, pentru toate popoarele Apusului, ca Milostivul şi Îndelung-răbdătorul Dumnezeu să le dea iertare de păcate şi îndreptare vieţii, şi să le întoarcă, cu judecăţile pe care le ştie, la pocăinţă şi la dreapta credinţă pentru care voi v-aţi jertfit.

Încă vă rugăm, sfinţilor, pentru toţi dreptcredincioşii apuseni care au nevoie de mila şi de ajutorul vostru: păziţi-ne, cu rugăciunile voastre, de toate ispitele care se abat asupra noastră, întăriţi-ne în dreapta credinţă şi daţi-ne râvnă spre propovăduirea ei, feriţi-ne de toată răutatea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi şi faceţi-ne pe noi biruitori înaintea rău-credincioşilor, spre slava lui Dumnezeu şi cinstea voastră. Ca prin voi, sfinţilor Apusului, dreapta credinţă să strălucească iarăşi cu putere în Apus, după cum strălucea în vechime, şi lumina lui Hristos să lumineze tuturor.

Aşa, sfinţilor, care din rânduiala lui Dumnezeu v-aţi arătat nouă în vremurile acestea din urmă, primiţi-ne şi pe noi la cinstirea voastră, ca pe cei din al 11-lea ceas. Şi rugaţi-vă pentru noi, cei ce vă cântăm cu nevrednicie cântări de laudă, ca lesne-iertătorul Dumnezeu să ne facă şi pe noi părtaşi bucuriei Raiului şi mântuire să ne dăruiască, ca un bun şi de-oameni iubitor. Ca astfel împreună cu voi, sfinţilor iubiţi ai apusului, să-I cântăm şi să ne închinăm Lui ca unui Dumnezeu Preamilostiv: Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!