Constituirea Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (Nürnberg, 2008)

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi Români din Germania – Nürnberg 22-23 noiembrie 2008

La invitaţia Presfinţitului Sofian Bra­şoveanul ca tinerii ortodocşi români din Germania să se întâlnească la Nürnberg pentru a lua o hotărâre cu privire la forma juridică de orga­nizare a unei asociaţii, au răspuns în jur de 80 de persoane, adunaţi din diverse parohii, dintre care menţionăm pe cele de la Aschaffenburg, Bremen, Darmstadt, Frankfurt, Hamburg, Hei­delberg, Ingolstadt, Konstanz, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Tü­bingen…

Programul sfârşitului de săptămână a fost deosebit de bogat. Sâmbătă, 22 noiembrie, în prima parte a întâlnirii, înaltpreasfinţitul Mitropolit Serafim a făcut o prezentare a Mitropoliei, a descris drumul către realizarea biseri­cii şi a complexului monahal de la Nürnberg, evidenţiind câteva din difi­cultăţile dar şi din bucuriile pe care le-a trăit în perioada de realizare a catedralei din Nürnberg.

După aceea, P.S. Sofian a arătat nevo­ia constituirii unei asociaţii a tinerilor ortodocşi români din Germania, pre­zentând rezumatul discuţiei tinerilor prezenţi la Soultzmatt (8 iunie 2008) cu prilejul pelerinajului anual la Ci­mitirul românesc de aici.

S-a hotărât ca asociaţia să se numeas­că: «Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Ro­mâni din Germania» şi să aibă ca pa­troni spirituali pe Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod împreună cu fiii săi Constantin, Ştefan, Radu şi che, pentru ca jertfa acestor vlăstare domneşti să fie şi pentru tinerii de azi un model de dăruire lui Hristos şi se­menilor.

Au fost numite scopurile Asociaţiei:

  • Implicarea tinerilor în viaţa parohi­ilor din care fac parte sub îndrumarea preotului paroh şi angajarea lor în pro­movarea cântării bisericeşti;
  • Crearea de legături între tinerii din Arhiepiscopie şi Mitropolie şi întărirea comuniunii dintre ei;
  • Cultivarea propriei identităţi ortodo­xe române, cu deschidere faţă de cul­tura spaţiului în care trăim;
  • Progresul în viaţa spirituală prin or­ganizarea de întâlniri, conferinţe şi co­locvii, care să aibă ca bază dialogul deschis între tineri, pe de o parte şi duhovnici sau teologi, pe de alta;
  • Realizarea de pelerinaje în România şi în alte ţări ortodoxe, dar şi în Ger­mania sau în alte locuri cu relevanţă duhovnicească;
  • Ajutorarea elevilor şi studenţilor cu posibilităţi materiale reduse, sprijini­rea orfanilor sau a familiilor sărace din Germania şi România…

Preşedinte al Asociaţiei a fost ales P.S. Sofian Braşoveanul. P.S. Sa va fi ajutat de un vicepreşedinte în persoana d- nei preotese Adina Gilla. Cu proble­mele de secretariat se va ocupa d-na Alina Cozan.

Au fost desemnate mai multe sectoare ale Asociaţiei şi aleşi responsabilii lor: cu pelerinaje – Pr. Bogdan Stavarachi (Baden-Baden), proiecte sociale – Sarmis Dinu; mass-media şi internet – Ion Gherasim.

S-a hotărât ca tinerii să se întâlnească o dată pe an, toamna, la Nürnberg. După discutarea problemelor orga­nizatorice, a urmat conferinţa Î.P.S. Mi­tropolit Serafim pe tema: «Cum ne pu­tem trăi Ortodoxia în societatea con­temporană». în continuare au fost puse numeroase întrebări şi s-a purtat un dialog viu între tineri şi I.P.S. Sa. Programul de sâmbătă s-a încheiat cu slujba Privegherii, după care la în­demnul Î.P.S. Serafim, majoritatea ti­nerilor s-au spovedit la cei doi arhie­rei şi la Părintele Arsenie.

Duminică, 23 noiembrie, tinerii au par­ticipat la slujba Ceasurilor şi la Sf. Li­turghie la care s-a împărtăşit majorita­tea celor prezenţi, înţelegând prin aceasta că Sf. Liturghie nu înseamnă doar simplă asistare, ci participare efectivă, cuminecare cu Hristos şi co­muniune cu ceilalţi credincioşi prin Sfintele Taine.

După masa de prânz, întâlnirea a con­tinuat cu o nouă serie de dialoguri pe tema trăirii ortodoxe în societate; Î.P.S. Serafim răspunzând cu multă bucurie şi dragoste la întrebările puse. Problemele exprimate au fost variate, cuprinzând aspecte ale vieţuirii creş­tine în societatea contemporană şi, în particular, într-o societate ne-ortodoxă, cum este cea de aici. Ca o con­cluzie la cele exprimate de Î.P.S. Sa, putem spune că: Ortodoxia este iden­titatea noastră profundă, ea ne defi­neşte în toate manifestările vieţii noastre, în familie, la locul de muncă şi în societate; că Biserica Ortodoxă este o Biserică a rugăciunii mistice care uneşte mintea cu inima, a Litur­ghiei şi ascezei prin care fiinţa noastră se curăţeşte de patimi şi se sfinţeşte, făcându-ne smeriţi, blânzi, iertători şi ascultători, deschişi spre semenii noştri de o credinţă cu noi sau de altă credinţă. Ca ortodocşi nu trebuie să ne temem de a dialoga cu ceilalţi creştini, făcându-le cunoscută bogăţia duhovnicească şi mântuitoa­re a Bisericii noastre, întâlnirea tinerilor ortodocşi români din Germania a fost o mare binecu­vântare a iui Dumnezeu pentru noi, care ne-am întors acasă înnoiţi sufle­teşte, cu mai mult curaj de a ne trăi viaţa potrivit exigenţelor credinţei şi cu dorinţa de a împărtăşi bucuria trăită la sediul Mitropoliei şi celorlalţi.

Alina Cozan & Cristina