Calendarul Sfinților și Drepților din Vechiul Testament

Penultima duminică dinaintea Praznicului Nașterii Domnului poartă, în calendarul Bisericii noastre, numele de „Duminica Sfinților Strămoși” – fiind așadar prilej de amintire a drepților din Vechiul Testament care, după cum ne spune titulatura lor, au dus o viață dreaptă, conformă cu Legea cea Veche. Sfântul Apostol Pavel spunea despre ei că: „Toţi aceştia au murit întru credinţă, fără să primească făgăduinţele, ci văzându-le de departe şi iubindu-le cu dor şi mărturisind că pe pământ ei sunt străini şi călători” (Evr. 11,13). De fapt, întregul capitol 13 al Epistolei către Evrei este o trecere în revistă a credinței acestor eroi biblici care au așteptat venirea lui Mesia Cel promis. Viețile și isprăvile lor ne sunt cunoscute încă din copilărie, din povestirile bunicilor, de la orele de religie sau din citirea Micii Biblii sau a diverselor versiuni de Biblii pentru copii, așa încât au devenit pilduitoare pentru noi jertfa lui Abel, curățenia lui Enoh, credința lui Avraam, ascultarea lui Isaac, înțelepciunea lui Iacov și a fiului său Iosif, ori calitatea de conducător a lui Moise. Toți aceștia sunt „strămoșii” poporului ales Israel precum și ai noștri, ai Noului Israel, din care facem parte prin Taina Botezului.

Ultima duminică dinaintea Crăciunului este, însă, dedicată, chiar mai specific, „Sfinților Părinți după trup ai Domnului”. Atât la sinaxarul de la slujba utreniei acestei duminici, cât și în pericopa evanghelică citită la Sfânta Liturghie, anume primul capitol de la Matei, este amintită genealogia Mântuitorului. Sinaxarul începe cu Adam și Eva, continuând cu Abel, Set și toți urmașii lor din neam în neam, ajungând la Avraam, Isaac, Iacov și toți patriarhii, trecând prin dinastia regilor davidici și ajungând până la Iosif, „tatăl legal” al Domnului Hristos. Iar înșiruirea nu rămâne aici, ci apoi trece la Moise, Iosua, Natan, prorocul Daniil, care nu au făcut parte din „arborele genealogic” al Domnului Iisus însă L-au așteptat și ei cu ardoare. Înșiruirea nu se încheie nici aici, ci adaugă numele unor femei importante din Vechiul Testament precum Sara, soția lui Avraam, urmată de Rebeca, Rahela și Lia, Miriam – sora lui Moise și alte femei cu viață sfântă, precum Ana, mama prorocului Samuel și fecioara Suzana. Prin urmare, sinaxarul este o trecere în revistă a Vechiului Testament mai extensivă decât lista Evanghelistului Matei și chiar decât cea a Sfântului Luca (cap. 3). Iar rudeniile trupești cele mai de seamă ale Domnului: Împăratul și Psalmistul David, Dreptul Iosif împreună cu Apostolul Iacob „ruda” sau „fratele” Domnului mai sunt pomenite și în a doua zi de Crăciun (26 decembrie – Soborul Maicii Domnului), precum și în Duminica de după Nașterea Domnului.

După cum se știe, singurul sfânt din Vechiul Testament trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe cu cruce roșie, adică sărbătorit cu praznic, este Profetul Ilie, pomenit cu multă evlavie la 20 iulie. Aceasta însă nu înseamnă că Biserica i-a „uitat” pe drepții din vechime, care „n-au primit făgăduinţa (adică mântuirea, n.n.), pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea” (Evr. 11, 39-40)  și nici că i-a încadrat pe toți, în mod paușal, într-o singură prăznuire, amintită mai sus. Între primele mărturii despre pomenirea în Biserică a drepților Vechiului Testament se numără Martirologiul Roman, care nu includea doar numele sfinților martiri ai primelor secole creștine (așa cum s-ar părea din titlul lucrării), ci și numele altor sfinți. În special în cazul profeților biblici, data de prăznuire a acestora s-a păstrat într-o mare măsură până azi atât în Apus cât și în Răsărit în conformitate cu acest Martirologiu. Există însă și excepții: Prorocul Maleahi, pomenit în Biserica Ortodoxă la 3 ianuarie, este amintit în Apus la 18 decembrie, iar Zaharia, altul dintre cei 12 „Profeți mici”, e pomenit în Răsărit la 8 februarie, iar în Apus la 6 septembrie.

Consultând sinaxarele din cele douăsprezece Mineie editate de Biserica Ortodoxă Română și completând informațiile pe baza unui sinaxar lărgit, intitulat Calendarul tuturor sfinților de peste an și locurile din Italia unde se pot cinsti moaștele lor (Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului – Roma, 2014), la care am adăugat resurse haghiografice online grecești (www.synaxarion.gr și www.saint.gr), rusești (www.days.pravoslavie.ru; www.azybka.ru/days/), sârbești (www.crkvenikalendar.rs) și românești (www.calendar-ortodox.ro), precum și versiunile românească și engleză ale enciclopediei www.orthodoxwiki.org și, trecând în revistă informațiile haghiografice disponibile pe portalul german www.heiligenlexikon.de, redăm în cele ce urmează un calendar al Sfinților Proroci și Drepților din Vechiul Testament, după tradiția Bisericii Ortodoxe. Acesta se află într-o formă provizorie și, nădăjduim, va avea parte în viitor de îmbunătățiri.

Am adăugat la acest calendar și sfinții contemporani Domnului, care însă se numără tot între cei care au viețuit potrivit Vechiului Legământ. Aici este vorba despre Dreptul Simeon și Prorocița Ana, care L-au întâmpinat pe Domnul la templul din Ierusalim, Sfinții Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul și, în sfârșit, Sfântul Ioan însuși, ca Înaintemergător al lui Hristos, despre care Domnul spusese: „Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el” (Matei 11,11, cf. Lc. 7,28) fiindcă, potrivit tradiției, acesta a așteptat după moartea sa în iad: „Drept aceea, pentru Adevăr nevoindu-te, bucurându-te bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce s-a arătat în trup…” (Troparul Sf. Ioan Botezătorul), dobândind mântuirea numai prin moartea și pogorârea la iad a Domnului și Învierea Sa din morți.

Au fost marcate cu asterisc (*) zilele cu dată schimbătoare: Lunea din Săptămâna Mare, când se face pomenirea Dreptului Iosif, fiul patriarhului Iacov, respectiv ultimele două duminici înainte de Nașterea Domnului, care sunt zile de pomenire generală, precum și prima după acest Praznic, dedicată unui cerc mai restrâns al rudelor Domnului.

IANUARIE

 • 3 – Sf. Proroc Maleahi
 • 7 – † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul; soborul tuturor prorocilor (după tradiția slavă)

 

FEBRUARIE

 • 3 – Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Prorociţă Ana
 • 8 – Sf. Proroc Zaharia
 • 24 – † Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan

 

MARTIE

 • 12 – Drepții Finees și Aaron, preoții lui Israel
 • 25 – Sf. Dismas (tâlharul cel bun, potrivit Martirologiului Roman)

 

APRILIE

 • *Lunea Sfintelor Patimi – pomenirea lui Iosif cel frumos (fiul patriarhului Iacov)

 

MAI

 • 1 – Sf. Proroc Ieremia
 • 9 – Sf. Proroc Isaia
 • 6 – Sf. și Dreptul Iov, mult-pătimitorul proroc
 • 10 – Dreptul Noe (potrivit www.heiligenlexikon.de)
 • 22 – Dreptul Melchisedec, regele Salemului

 

IUNIE

 • 14 – Sf. Proroc Elisei
 • 15 – Sf. Proroc Amos
 • 24 – † Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul

 

IULIE

 • 13 – Dreptul Ezdra (potrivit Martirologului Roman)
 • 20 – † Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
 • 21 – Sf. Proroc Iezechiel

 

AUGUST

 • 1 – Sfinții șapte mucenici Macabei: Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim şi Marcel împreună cu mama lor, Solomoni şi dascălul lor, Eleazar
 • 14 – Sf. Proroc Miheia
 • 20 – Sf. Proroc Samuel
 • 29 – † Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul

 

SEPTEMBRIE

 • 1 – Dreptul Iosua Navi
 • 2 – Drepții Eleazar și Finees, preoții lui Israel
 • 4 – Sf. Proroc Moise și fratele său, arhiereul Aaron
 • 5 – Sf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul
 • 9 – Sfinții și drepții Părinți Ioachim si Ana
 • 21 – Sf. Proroc Iona
 • 23 – Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul
 • 26  – Dreptul Ghedeon
 • 28 – Sf. Proroc Baruh

 

OCTOMBRIE

 • 9 – Dreptul Avraam și nepotul său, Lot
 • 17 – Sf. Proroc Osea
 • 19 – Sf. Proroc Ioil

 

NOIEMBRIE

 • 19 – Sf. Proroc Avdie

 

DECEMBRIE

 • 1 – Sf. Proroc Naum
 • 2 – Sf. Proroc Avacum
 • 3 – Sf. Proroc Sofonie
 • 9 – Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel
 • 16 – Sf. Proroc Agheu
 • 17 – Sf. Proroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail
 • *(între 11 și 18) – Duminica Sfinților Strămoși
 • *(între 18 și 24) – Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului: Adam și Eva, Abel, Set, Enos, Cainan, Maleleil, Iared, Enoh, Matusalem, Lameh, Noe, Sem, Iafet, Arfaxad, Cainan, Șelah, Eber, Peleg, Ragav, Serug, Nahor, Terah, Avraam, Isaac, Iacov, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Zabulon, Isahar, Dan, Gad, Așer, Neftali, Iosif, Beniamin, Fares și Zara, Esrom, Aram, Aminadav, Naason, Salmon, Booz, Obed, Iesei, David împăratul, Solomon, Roboam, Abia, Asa, Iosafat, Ioram, Ozia, Ioatan, Ahaz, Iezechia, Manase, Amon, Iosia, Iehonia, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliachim, Azor, Sadoc, Ahim, Eliud, Eleazar, Matan, Iacob, Iosif logodnicul; drepții  Melchisedec și Iov, prorocii  Moise, Or și Aaron, Iosua Navi, Samuel, Natan, Daniel și cei trei tineri, dreptele Sara, Rebeca, Lia, Rahila, Asineta, Mariam sora lui Moise, Debora judecătoarea, Rut, Saraftia – la care a fost trimis Ilie, Șunamiteanca la care a găzduit Elisei, Iudita, Estera, Ana – mama Prorocului Samuel și Suzana.
 • 26 – Soborul Maicii Domnului: pomenirea Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, rudenia Domnului)
 • *(între 26 decembrie și 1 ianuarie) – Duminica după Naşterea Domnului: pomenirea Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, rudenia Domnului)
 • 29 – Sfinții 14.000 de prunci din Betleem uciși de Irod